Stwórz wydarzenie w Czasoprzestrzeni w 2023 roku!

Masz pomysł na fajne wydarzenie i dużo pozytywnej energii, ale brakuje Ci możliwości, żeby to wszystko zorganizować? Miejsca, sprzętu, materiałów i kasy na wynagrodzenia dla prowadzących, a może dwóch sympatycznych techników z kompletem głośników i lamp? W takim razie dobrze trafiłeś!

Od 1 stycznia rusza nabór do programu MikroDotacji w Czasoprzestrzeni! Projekty mogą zgłaszać grupy nieformalne składające się z co najmniej trzech osób, musisz więc wciągnąć w to jeszcze przynajmniej dwóch kumpli/kumpel  Razem będziecie mogli ubiegać się o dotację, z której sfinansujecie koszty organizacji wydarzenia w Czasoprzestrzeni. Miejsce i sprzęt, który posiadamy, oraz naszą pomoc w promocji wydarzenia i pełne wsparcie organizacyjne macie w pakiecie.

Zastanawiacie się, co właściwie można u nas zorganizować? Cóż… nie obiecamy, że wszystko, ale prawie wszystko  Na co dzień odbywają się u nas koncerty, spektakle teatralne, festiwale, wystawy, warsztaty, debaty i panele dyskusyjne, różnorodne
festiwale i spotkania społeczności lokalnej.

1.Wydarzenia muszą być bezpłatne dla odbiorców.

2. Maksymalna kwota dofinansowania to 2 tysiące brutto (więcej szczegółów w regulaminie).

3. Wydarzenie może mieć charakter artystyczny, kulturalny, edukacyjny albo mieć na celu budowanie więzi społecznych.

Jeśli więc jesteście społecznikami, artystami albo macie jakąś swoją pasję, którą chcecie się podzielić z innymi, jesteśmy przekonani, że sami już wiecie, co z tym zrobić!

No to już, przeczytajcie uważnie regulamin, który znajdziecie tutaj poniżej.

…a potem bierzecie się za uzupełnianie wniosku!

Ważne daty:

28.02.2023, godz. 23:59:00 – ostateczny termin składania wniosków

15.03.2023 – ogłoszenie wyników konkursu

01.04.2023-15.12.2023 – czas na realizację projektów

W 2023 roku planujemy drugi nabór we wrześniu, jeżeli więc nie wybierzemy Waszego pomysłu w pierwszym naborze, to bez lęku!

Macie pytania? Piszcie do nas!

W tym roku osobą do kontaktu z Wami jest Basia Matczak. Możecie wysłać jej maila na adres [email protected] lub dzwonić pod numer 781 984 538 – tylko, na litość boską, o jakiejś ludzkiej porze.


Regulamin MikroDotacji Czasoprzestrzeni

Organizacja konkursu

 1. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa, prowadzące i koordynujące Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „CZASOPRZESTRZEŃ” na terenie byłej zajezdni Dąbie we Wrocławiu (ul. Tramwajowa 1–3), prowadzi nabór w formie konkursu, którego celem jest wybór grup nieformalnych kwalifikujących się do otrzymania grantu na organizację wydarzenia społecznego, edukacyjnego lub kulturalnego. Wydarzenie to musi się odbyć na terenie CKAiIL Czasoprzestrzeń.
 2. Konkurs trwa od 01.01.2023 do 15.03.2023. Wnioski należy zgłaszać do 28.02.2023.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do 15.03.2023.
 4. Wydarzenia muszą odbyć się pomiędzy 01.04.2023 a 15.12.2023.

Postanowienia ogólne i cele programu

 1. Głównym celem programu jest umożliwienie mieszkańcom Wrocławia realizacji wyłonionych w toku konkursu projektów w CKAiL Czasoprzestrzeń.
 2. Inne cele to:
  a. tworzenie, budowanie i wzmacnianie więzi społecznych,
  b. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie kompetencji dotyczących zarządzania projektami społecznymi i kulturalnymi,
  c. propagowanie wydarzeń więziotwórczych i aktywizujących społeczność,
  d. wsparcie twórców, animatorów, edukatorów i aktywistów.
 3. Do programu można zgłaszać projekty z zakresu animacji społecznej, edukacji, działalności charytatywnej oraz wszelkie aktywności kulturotwórcze i artystyczne.
 4. Projekty muszą być realizowane na terenie CKAiIL Czasoprzestrzeń (ul. Tramwajowa 1–3). W przypadku spacerów edukacyjnych i gier terenowych po obszarze Wielkiej Wyspy wydarzenia muszą się zaczynać lub kończyć istotnym elementem odbywającym się na terenie CKAiL Czasoprzestrzeń (np. prelekcją).
 5. Projekty mogą być zarówno jednodniowe, kilkudniowe, jak i cykliczne (np. cykl spotkań).
 6. Projekty muszą być z zasady otwarte dla uczestników (np. bezpłatny wstęp na wydarzenie, otwarta rekrutacja na warsztaty).

Wnioskodawcy

 1. Projekty do programu zgłasza się poprzez wypełnienie wniosku na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Wniosek i wszelkie zapytania należy przesłać na adres [email protected]
 2. Wnioskodawcą może być grupa nieformalna, przy czym:
  a) Muszą się składać na nią co najmniej 3 osoby,
  b) Co najmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w projekcie.
  c) Każda grupa musi wskazać lidera, który będzie osobą do kontaktu z koordynatorem ze strony CKAiIL Czasoprzestrzeń.
 3. Wnioskodawcami nie mogą być aktualni pracownicy oraz współpracownicy Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa (osoby zatrudnione w momencie naboru i trwania projektu na podstawie długoterminowych umów cywilnoprawnych).

Zasady współpracy

 1. Do programu zgłaszać można tylko projekty:
  a) które realizują cele programu,
  b) których realizacja jest możliwa do 15.12.2023,
  c) w których udział jest bezpłatny (dotyczy to również zasad eksploatacji dzieł powstałych w wyniku projektu).
 2. Czasoprzestrzeń współpracuje w organizacji projektu w zakresie działań organizacyjnych, promocyjnych, technicznych do łącznej sumy maksymalnie 2000 zł brutto brutto (dwa tysiące złotych brutto brutto), uwzględniając w tym wszystkie podatki. Kosztorys projektu może opiewać na większą sumę. Różnicę Wnioskodawca musi sfinansować z innych środków, które nie mogą pochodzić ze środków Gminy Miasta Wrocław (np. Mikrogranty).
 3. Czasoprzestrzeń nieodpłatnie i w miarę posiadanych możliwości udostępnia przestrzeń oraz posiadany sprzęt (np. stoły, krzesła, ekran, projektor, system nagłaśniający, lampy) na rzecz działań realizowanych w ramach projektu. System nagłaśniający i oświetleniowy musi być obsługiwany przez techników wskazanych przez zespół CKAiIL Czasoprzestrzeń, a opłacenie ich pracy wchodzi w zakres kosztów koniecznych do uwzględnienia w kosztorysie projektu.
 4. CKAiIL Czasoprzestrzeń nie przekazuje Wnioskodawcy żadnych środków finansowych, chyba że Wnioskodawca przewidział w złożonym wniosku wynagrodzenie dla siebie za pracę przy realizacji projektu. Udział finansowy CKAiIL Czasoprzestrzeń można wykorzystać na zakup środków i usług potrzebnych do realizacji projektu. Opis kosztów, które można pokryć ze środków CKAiIL Czasoprzestrzeń, znajduje się w załączniku nr 1. Koszty, które nie mieszczą się w tym zakresie, powinny zostać uwzględnione w kosztorysie wniosku z podaniem innych źródeł, z których zostaną sfinansowane.
 5. W ciągu 7 dni od zakończenia projektu Wnioskodawca musi przedstawić sprawozdanie, które stanowi załącznik do umowy.
 6. Wnioskodawca może skorzystać z możliwości promocyjnych Czasoprzestrzeni, tzn. z wydruku ulotek, plakatów do formatu A3 (ilość ustalona z koordynatorem projektu z ramienia CKAIL Czasoprzestrzeń) oraz z zasięgów strony Czasoprzestrzeni na Facebooku i Instagrama ck_czasoprzestrzeń. Koszty tych działań nie muszą być uwzględnione we wniosku.
 7. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie, jest zobowiązany do stworzenia we współpracy z zespołem CKAiIL Czasoprzestrzeń wydarzenia na Facebooku. Strona Czasoprzestrzeni musi być współorganizatorem wydarzenia. W wydarzeniu na Facebooku oraz na wszystkich materiałach promocyjnych muszą się znaleźć logotypy CKAiIL Czasoprzestrzeń, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Miasta Wrocławia wraz z adnotacją o finansowaniu, a także (w przypadku realizacji projektu w Łączniku) Klubu Łącznik.
 8. Realizacja konkursu może zostać wstrzymana na każdym jego etapie w wypadku pandemii, wojny lub innych losowych zdarzeń.

Nabór i weryfikacja wniosków

 1. Projekty można zgłaszać tylko przez formularz stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
 3. Wnioski można zgłaszać do 28 lutego 2023.
 4. Wnioski należy przesłać na adres mailowy [email protected]
 5. Przed uruchomieniem naboru i podczas jego trwania można skonsultować swój wniosek u wskazanego członka zespołu CKAiIL Czasoprzestrzeń.
 6. Skonsultowanie wniosku z członkiem zespołu CKAiIL Czasoprzestrzeń nie jest obligatoryjne i nie gwarantuje wybrania wniosku.
 7. Jeśli wniosek posiada błędy formalne, zespół CKAiIL Czasoprzestrzeń skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu korekty. Jeżeli korekta nie zostanie naniesiona do wniosku w określonym terminie, wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych.
 8. Wnioski ocenia jury złożone z trzech pracowników CKAiIL Czasoprzestrzeń.
 9. Ocena wniosków następuje według następujących kryteriów:
Kryteriummaksymalna ocenaCo będzie brane pod uwagę?
Temat i uzasadnienie25Czy temat został jasno został określony?
Czy koncepcja jest spójna?
Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane i zdefiniowane potrzeby grupy społecznej?
Czy Wnioskodawcy posiadają wiedzę i doświadczenie związane z tematyką projektu?
Dopasowanie formy projektu do tematu i grupy odbiorców25Czy wybrane metody realizacji tematu pozwalają na realizację celów projektu?
Czy wybrane metody realizacji projektu są dostosowane do potrzeb grupy odbiorców?
Czy projekt zakłada minimalizowanie śladu ekologicznego?
Zaangażowanie grupy społecznej15Czy projekt angażuje odbiorców w sposób aktywny?
Czy projekt zakłada udział różnych grup społecznych (np. mniejszości, różnych pokoleń)?
Potencjał rozwojowy10Czy kompetencje zdobyte przez uczestników i organizatorów podczas realizacji projektu mogą zostać wykorzystane w przyszłości?
Czy projekt ma potencjał kontynuacji w przyszłości?
Uzasadnione koszty realizacji10Czy zaplanowane koszty są racjonalne, adekwatnie oszacowane i niezbędne?
Czy zaplanowane koszty uwzględniają koszty brutto pracy techników, realizatorów dźwięku i/lub światła (jeżeli są potrzebni)?
Czy zaplanowane koszty są uzasadnione czasem trwania i liczbą uczestników?
Wkład własny wnioskodawcy10Jaki jest wkład własny Wnioskodawcy (np. czas, umiejętności, materiały, kontakty z partnerami)?
Czy przewidziany jest udział wolontariuszy?
Czy projekt zakłada nawiązanie współpracy z innymi organizacjami w celu realizacji zadania?
Promocja100 Jakie sposoby promocji planuje wykorzystać Wnioskodawca w celu promocji projektu?
Czy zaplanowana promocja jest adekwatna, racjonalna i realna?
 1. Dofinansowanie otrzymują trzy wnioski, które otrzymały największą ilość punktów.
 2. Jury zastrzega sobie możliwość nagrodzenia większej liczby wniosków aż do wyczerpania puli przeznaczonej do podziału, łącznie 6000 zł brutto brutto (słownie: sześć tysięcy złotych brutto brutto).
 3. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania dofinansowania żadnemu ze zgłoszonych wniosków w przypadku niskiej wartości merytorycznej zgłoszonych projektów.
 4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej 15.03.2023.
 5. Po ogłoszeniu wyników zostanie podpisana umowa pomiędzy Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa a Wnioskodawcami, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację swojego projektu.  
  Załącznik nr 1.
  Koszty, które można pokryć ze środków CKAiIL Czasoprzestrzeń:
 6. Honoraria i wynagrodzenia za działania merytoryczne dla:
  a) prowadzących warsztaty, ale nie więcej niż 150zł brutto brutto za godzinę,
  b) twórców i artystów,
  c) animatorów, konferansjerów,
  d) edukatorów, prelegentów, ekspertów,
  e) pracowników obsługi technicznej,
  f) autorów tekstów i publikacji,
  g) koordynatorów projektu, ale nie więcej niż 500zł brutto brutto.
 7. Koszty wyżywienia osób zaangażowanych w realizację projektu.
 8. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
 9. Wynajem infrastruktury technicznej, której nie ma w CKAiIL Czasoprzestrzeń.
 10. Zakup środków trwałych uzasadnionych projektem. Środki te stają się własnością Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa.
 11. Koszty nabycia praw autorskich, opłacenia licencji (np ZAiKS).
 12. Dokumentacja zdjęciowa, filmowa.

CKAiIL Czasoprzestrzeń nie pokrywa kosztów:

 1. Zakwaterowania, transportu.
 2. Zakupu domen i serwerów.
 3. Wykupienia reklamy na portalu Facebook.
Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera