Deklaracja dostępności

13 listopada 2020 r.

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA (Stowarzyszenie TRATWA) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu umieszczonego pod domeną: czasoprzestrzen.org.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.01.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR). Część zamieszczonych zdjęć i filmów nie została opisana tekstem alternatywnym.

Powody wyłączenia

Większość filmów i plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowanie w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r., aktualizowano 05.07.2024 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie czasoprzestrzen.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ewentualne dodatkowe skróty: brak.

Internetowe narzędzia dostępności

Na stronie internetowej czasoprzestrzen.org znajduje się zakładka zawierająca internetowe narzędzia dostępności. Są one umieszczone z lewej strony ekranu i oznaczone ikoną osoby na wózku. Narzędzia te zwiększają czytelność tekstu i dostosowują go do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie tekstu, ustawienie skali szarości, wysokiego kontrastu i negatywu, rozjaśnienie tła, podkreślenie linków oraz pogrubienie czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adela Jakielaszek, Koordynator ds. Dostępności, [email protected], tel. 515 397 889. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń”

Teren przed halami

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń znajduje się na terenie dawnej zajezdni „Dąbie” pod adresem ul. Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław (Hala nr 1, 2 i 3 dawnej zajezdni „Dąbie”) oraz ul. Wróblewskiego 38, 51-627 Wrocław (budynek biurowy dawnej zajezdni „Dąbie”). Siedziba oznaczona jest na bramie głównej oraz bramie bocznej banerami z nazwą miejsca.

Cały teren jest wyłożony kostką brukową, pomiędzy którą znajdują się tory tramwajowe, co stwarza problemy dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością ruchową. Do Klubu Łącznik prowadzi od wejścia do obiektu szpilkostrada – gładka powierzchnia chodnika oznaczona torami po obu stronach.

Do wszystkich obiektów architektonicznych CKAiIL „Czasoprzestrzeń” można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie CKAiIL „Czasoprzestrzeń” nie ma pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie Braille’a. W okolicy CKAiIL „Czasoprzestrzeń” nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Hala nr 1, 2 i Klub Łącznik

Do Hali nr 1 wchodzi się przez dużą bramę lub przez drzwi boczne na poziomie terenu. W Hali nr 1 jest toaleta dla gości, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Podłoga Hali nr 1 zawiera zachowane dawne tory, drewno i beton. Powierzchnia ta może być trudna do przemieszczania się.

Do Hali nr 2 wchodzi się przez dużą bramę lub przez drzwi boczne na poziomie terenu. W Hali nr 2 jest toaleta dla gości, ale nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Podłoga Hali nr 2 zawiera zachowane dawne tory, drewno i beton. Powierzchnia ta może być trudna do przemieszczania się.

Do Hali nr 3 (Klubu Łącznik) wchodzi się przez drzwi na poziomie terenu. Podłoga w Hali nr 3 jest wykonana z betonu. W Hali nr 3 znajdują się dwa zabezpieczone filary oraz sklepik, do którego wchodzi się przez wysoki próg, co może powodować trudności. Toaleta dla odwiedzających znajduje przed Halą nr 3 po prawej stronie. Toaleta ta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Budynek biurowy

Do budynku biurowego prowadzą schody i podjazd. Na parterze, po prawej stronie, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma dwa piętra. Na piętro wchodzi się po schodach. W budynku nie ma windy.