Intymność formy

12.05.2024r. W klubie Łącznik odbędzię się wydarzenie “intymność formy” dostępne dla każdego, bezpłatne, które zadziała na poziomie emocjonalnym i podświadomym, oddziaływując na istotę, wykorzystując wielozmysłowość medium.

cały tekst kuratorski:

https://docs.google.com/…/1h1_obcL3jMH60…/edit

Wydarzenie otwiera koncert hip-hopowy

Kultura Hip-Hop ciągle się zmienia tak samo jak dostępność żeńskiego głosu w polskim rapie. Od dekad przekraczamy bariery TABU poprzez Queroowo-Feministyczny Głos.
W Graffiti jako “sposób komunikacji’ też następuje niekonwencjonalny przełom. To jeden z języków artystycznych, którego praktyka pozwoliła wejść w dialog ze społecznością zdominowana przez cis męskie osoby. Z biegiem czasu uświadomienie jednostek poprzez rozmowy z kolegami przekroczyło granice-podziałów.

ARTYŚCI :
OLO CBD https://www.instagram.com/olo_cbd/\
https://soundcloud.com/olo-cbd
MALW’A https://www.instagram.com/black_malve/
https://soundcloud.com/funky_malve

Wernisaż odbywa się w trakcie występów muzycznych.

Temat “Intymność Formy” otwiera przed nami drzwi do fascynującego świata, gdzie każda linia, barwa i kształt nosi w sobie esencję ludzkiego doświadczenia. To więcej niż tylko odniesienie do fizyczności; to zaproszenie do odkrycia głębszych warstw intymności, które jako łącznik z metafizyczną Istotą człowieka, tkwią w naszym wnętrzu. Zrozumieniem egzystencji w świecie cielesnym, dążąc do równowagi we wszechświecie.

ARTYŚCI :
Daniel Mikulskx https://www.instagram.com/danielmikulsk_/
Marlena Kruk https://www.instagram.com/kruk.marlenka/
Ruzanna Teterina https://www.instagram.com/ruzanna_tete_/
Asja Tustanowska https://www.instagram.com/asjatustanowska/
Agata Kustwan https://www.instagram.com/agatakustwan/
Katarzyna Łukojko https://www.instagram.com/entropeja/
Katarzyna Tyszkiewicz https://www.instagram.com/kasiatysio/
Zofia Zdanowicz https://www.instagram.com/zozdanowicz/
Aleksander Steblik https://www.instagram.com/aleksandersteblik/
Totunjo https://www.instagram.com/totunjo/
Daria Mędrzycka https://www.instagram.com/ddrayah

Wydarzenie zamyka występ muzyczny (live act/dj set) :

Free Rave Party Dj Live act/set tworzy zamknięcie cyklu kultury hip-hop. Bez rytmu nie ma rapu bez muzy, inspiracji nie ma freestyle’u, nie ma ruchu, nie ma wyjścia z puchą w miasto, nie ma breakdance z techno.
UNDERGROUND jako pierwotne miejsce , w którym artyści są niewidoczni i nieznani, tworząc “intymne formy” komunikacji aby dokonać oddolnych przełomów.

ARTYŚCI :
Black Malv’e https://www.instagram.com/black_malve/
https://soundcloud.com/funky_malve
https://www.mixcloud.com/black_malve/
Rawsn Tuner 777 https://www.instagram.com/rose_tuner777/
https://soundcloud.com/user-52840766
vakkum https://www.instagram.com/vakkum___/
https://soundcloud.com/vakkum
KAROLINDA https://www.instagram.com/karo____linda/
https://soundcloud.com/karo_linda

Wkraczamy do Nowego Świata, bez błędnych konstrukcji norm społecznych, obracamy się wirując w każdym kierunku wykorzystując jeden stały punkt jako początek nieskończonej osi współrzędnych x/y/z. Wektorowo analizujemy świeżą przestrzeń energetyczną, która jest konieczną zmianą do przetrwania, ewolucji gatunku.
Działamy na przestrzeń jak inhibitor, tworząc specjalne warunki atmo-sfery, magicznie zmieniając dotychczas obowiązujące fizyczne “prawa” przyciągania.

ENG BELOW

12.05.2024r. “the intimacy of form” event, will be held at th Łącznik club, available to everyone, free of charge which will work on the emotional and subconscious level, affecting the essence, using multi-sensory nature of the medium.

Full curatorial text below
https://docs.google.com/…/1h1_obcL3jMH60…/edit

The event open with a hip hop concert

Hip-Hop culture is constantly changing, as is the availability of the female voice in Polish rap. For decades, we have been breaking TABU barriers through the Queer-Feminist Voice.In Graffiti as a “mode of communication” there is also an unconventional breakthrough. It is one of the artistic languages ​​whose practice allowed us to enter into dialogue with a community dominated by cis male people. Over time, the awareness of individuals through conversations with colleagues crossed the boundaries of division.

Artist
OLO CBD https://www.instagram.com/olo_cbd/\
https://soundcloud.com/olo-cbd
MALW’A https://www.instagram.com/black_malve/
https://soundcloud.com/funky_malve

The opening takes place during musical performances.

The theme “Intimacy of Form” opens the door to a fascinating world where every line, color and shape carries the essence of human experience. This is more than just a reference to the physical; it is an invitation to discover deeper layers of intimacy, which, as a link with the metaphysical Being of man, lie inside us. Understanding existence in the corporeal world, striving for balance in the universe.

Artist
Daniel Mikulskx https://www.instagram.com/danielmikulsk_/
Marlena Kruk https://www.instagram.com/kruk.marlenka/
Ruzanna Teterina https://www.instagram.com/ruzanna_tete_/
Asja Tustanowska https://www.instagram.com/asjatustanowska/
Agata Kustwan https://www.instagram.com/agatakustwan/
Katarzyna Łukojko https://www.instagram.com/entropeja/
Katarzyna Tyszkiewicz https://www.instagram.com/kasiatysio/
Zofia Zdanowicz https://www.instagram.com/zozdanowicz/
Aleksander Steblik https://www.instagram.com/aleksandersteblik/
Totunjo https://www.instagram.com/totunjo/
Daria Mędrzycka https://www.instagram.com/ddrayah

The event closes with a musical performance (live act/DJ set):

Free Rave Party DJ Live act/set creates the closing cycle of hip-hop culture. Without rhythm, there is no rap without music, there is no inspiration, there is no freestyle, there is no movement, there is no going out on the town, there is no breakdance with techno.
UNDERGROUND as the original place where artists are invisible and unknown, creating “intimate forms” of communication to make grassroots breakthroughs.

Artist
Black Malv’e https://www.instagram.com/black_malve/
https://soundcloud.com/funky_malve
https://www.mixcloud.com/black_malve/
Rawsn Tuner 777
Vakum https://www.instagram.com/vakkum___/
https://soundcloud.com/vakkum
KAROLINDA https://www.instagram.com/karo____linda/
https://soundcloud.com/karo_linda

We enter the New World, without the erroneous constructions of social norms, we spin in every direction using one fixed point as the origin of the infinite x/y/z coordinate axis. We vectorize the fresh energy space, which is a necessary change for the survival and evolution of the species.
We act on space as an inhibitor, creating special conditions of the atmosphere, magically changing the previously existing physical “laws” of attraction.

Chcesz wiedzieć co się u nas dzieje? Zapisz się do newslettera